rozcestník
O nás Služby Ceník Kontakt kalkulace
Dokumenty a ceníky ke staženíReferencePotisky CD-R, DVDSMLOUVA

mezi
Ing. Josef Dušák, Kounicova 21, 602 00 Brno, provozovna "a.DIGI.cz vypalování, lisování a potisk CD a DVD", HRNČÍŘSKÁ 23, 602 00 Brno, ČR, IČ: 63373335
používající na internetu adresu www.a.DIGI.cz (dále jen "Zhotovitel")

a

Firma:____________________________________________________________________

IČO: ________________________

Adresa:___________________________________________________________________

(dále jen "Objednatel")

1. Zhotovitel bude poskytovat služby rozmnožování nosičů záznamu (CD, DVD, MC, VC, atd.)
na základě poptávky a objednávky Objednatele. Tato služba na základě Smlouvy o dílo zahrnuje zejména premastering, mastering, duplikaci (replikaci), balení, dopravu, atd.
2. Objednatel bude dodržovat vůči Zhotoviteli následující záruky a zajištění:
  2.1. Objednatel je oprávněným vlastníkem všech práv (autorských, licenčních, atd.) vázaných
k předmětu objednávky (titulům) nebo eventuálně Objednatel je oprávněn (bylo mu postoupeno právo) rozmnožovat a nakládat s předmětem objednávky oprávněnými vlastníky příslušných práv (autorských licenčních, atd.).
2.2. Objednatel neudělil výhradní licenci nebo převod práv uvedených v bodě 2.1. jakékoliv další
straně a materiál neporuší autorská práva nebo jakákoliv jiná práva třetí strany.
2.3. Materiál neobsahuje nic, co by bylo nezákonné povahy nebo v rozporu s dobrými mravy.
2.4. Objednatel přebírá za Zhotovitele plnou odpovědnost ( právní i materiální ) za veškeré škody a řízení uplatňující nároky na odškodné a všechny právní výlohy a jiné náhrady vzniklé z případného porušení ( nepravdivosti ) skutečností uvedených v bodech 2.1. - 2.3.
2.5. Objednatel souhlasí s tím, že na žádost Zhotovitele poskytne všechny nezbytné informace, předloží potvrzení, dokumenty a smlouvy (např. licenční ), které bude Zhotovitel oprávněně požadovat k případnému posouzení skutečností uvedených v bodech 2.1. - 2.3.
2.6. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může jakékoliv otázky související s oprávněností Objednatele vyrábět rozmnoženiny konzultovat se všemi příslušnými organizacemi a institucemi ( např. IFPI, BSA, IRMA, RIAA, OSA atd. ). V takovém případě Zhotovitel uveřejní pouze takovou informaci, která je nezbytná k vyřešení problému ( určení oprávněnosti objednávat, vlastnictví práv, atd. ).
2.7. Objednatel si přečetl, rozumí a bere na vědomí Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky Zhotovitele umístěné na www.a.DIGI.cz


Zhotovitel:

Datum: ________________________

Funkce:________________________

Jméno: ________________________

Podpis:________________________

Popř. razítko:

Objednatel:

____________________________

____________________________

____________________________

_____________________________